Aké je použitie pravouhlého súradnicového systému?
Aké je použitie pravouhlého súradnicového systému?
Anonim

Použite na pravouhlý súradnicový systém jednoznačne identifikovať body v a lietadlo pomocou usporiadaných párov (x, y). Usporiadané páry označujú polohu vzhľadom na pôvod. x- koordinovať označuje polohu vľavo a vpravo od začiatku. y- koordinovať označuje polohu nad alebo pod počiatkom.

Otázkou tiež je, čo znamená pravouhlý súradnicový systém?

A Kartézsky súradnicový systém v dvoch rozmeroch (nazývaných aj a pravouhlý súradnicový systém alebo ortogonálny súradnicový systém) je definované usporiadanou dvojicou kolmých čiar (osi), jednou jednotkou dĺžky pre obe osi a orientáciou pre každú os.

Tiež viete, aké sú časti pravouhlého súradnicového systému? A pravouhlá súradnicová rovina, alebo Kartézska rovina, sa skladá z dvoch osí, osi x a osi y. Os x je horizontálna os, zatiaľ čo os y je vertikálna. Priesečník týchto dvoch osí sa nazýva počiatok a vždy sa nazýva O.

Aké je teda použitie súradnicového systému?

A súradnicový systém je metóda na určenie polohy bodu na Zemi. Väčšina použitie súradnicových systémov dve čísla, a koordinovaťna identifikáciu polohy bodu. Každé z týchto čísel označuje vzdialenosť medzi bodom a nejakým pevným referenčným bodom, ktorý sa nazýva počiatok.

Ako vyriešite pravouhlý súradnicový systém?

Nakreslite body na a pravouhlý súradnicový systém. Identifikujte, na ktorom kvadrante alebo osi leží bod. Povedzte, či usporiadaná dvojica je riešením rovnice v dvoch premenných alebo nie. Doplňte objednaný pár, ktorému chýba jedna hodnota.

Populárna podľa tém